Õppekava

Õppekava nimetus: Informaatikaõpetaja, kooli infojuht, Teacher of computer sciences, school ICT manager
Õppevorm: tsükliõpe (üldkasvatusteaduslike ainete auditoorne õppetöö nädalastel kaugõppe sessioonidel viis korda aastas; erialaainete auditoorne õppetöö üle nädalati nädalavahetustel)
Õppekavamaht: 120 EAP
Kestus: 2 aastat
Õppekavagrupp: õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavakood EHISes: 1636
Õppekavajuht: Dr. Terje Väljataga
Õppekeel: eesti keel
Akadeemiline kraad: Haridusteaduse magister (informaatikaõpetaja, kooli infojuht) Master of Arts in Education (MA)

Õppekava üldine ülesehitus:
ained1

Õppekava eesmärgid:
* Luua eeldused tervikliku akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas informaatikaõpetaja erialal;

* Kujundada pädevused töötamiseks informaatikaõpetaja ja kooli infojuhina;
Tagada valmisolek õpingute jätkamiseks, sh doktoriõppes.

Õppekava õpiväljundid:
* Tunneb kasvatusteaduslikke, eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, teooriaid ja uurimismeetodeid ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega
* Seostab pedagoogilis-psühholoogilisi ja informaatikaalaseid teadmisi ning on võmeline integreerima informaatikat erinevate ainete õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis
* Kavandab ja viib läbi didaktiliselt põhjendatud informaatika ainetunde, kujundab õpikeskkonda haridustehnoloogiliste vahenditega, kasutab õppedisaini printsiipe informaatika õppematerjalide loomiseks, juhendab õppijate õppimist ja toetab õpimotivatsiooni
* Tunneb ära, analüüsib ja lahendab iseseisvalt koolis ettetulevaid IKT alaseid probleeme ning langetab pädevaid otsuseid vältimaks nende kordumist tulevikus
* On algatusvõimeline, suudab juhtida kooli IT-alast arendustegevust ja teha meeskonnatööd, kaasates sellesse erinevaid partnereid; nõustab teiste ainete õpetajaid IKT integreerimisel oma õppetegevusse
* Analüüsib ja reflekteerib enda kutsealast tegevust ning kavandab oma edasist professionaalset arengut, sh õpingute jätkamist doktoriõppes

Õppekava ülesehitus moodulite ja kohustuslike ainete kaupa:
ained copy